PSYCHOLOGICKÁ POMOC

Nabízíme pomoc v krizi - provázení náročným obdobím, pomoc při hledání řešení situací, konkrétních plánů,
pomoc se zvládáním vlastních emocí, případně doporučíme následnou péči.

Můžete se na nás obrátit, když:

 • se nacházíte v období, kdy se cítíte špatně,
 • prožíváte partnerský rozchod,
 • jste ztratili zaměstnání, byli vyhozeni ze školy,
 • podléháte prokrastinaci,
 • máte finanční potíže,
 • řešíte závažné onemocnění u sebe nebo svých blízkých
 • řešíte problémy, které přesahují běžné každodenní starosti.


Kontakt:

Mgr. et Mgr. Klára Vožechová
e-mail:
 klara.vozechova@prevalis.org 


Pro nezletilé klienty nabízíme dva programy:

1. Skupiny osobnostního rozvoje (pro žáky od 3. do 7. tříd ZŠ)

2. Individuální poradenství pro děti a dospívající od 9 let do 18 let (viz níže na této straně)


KAMARÁDOV - skupina osobnostního rozvoje

Letáky ke stažení - http://prevalis.org/programy-prevence/selpp


O co se jedná?

Jedna se o skupiny, které napomáhají osobnostnímu rozvoji dětí a dospívajících. V programu dáváme prostor pro rozvoj a poznávání sebe sama i druhých.. Skupiny probíhají formou interaktivních technik a her s využitím vrstevnického efektu, přičemž skupinová práce je založena především na zážitkových a sebepoznávacích technikách.

Pro koho je skupina určena?

Skupina pro děti z 2. - 4. tříd základních škol, které:

 • mají obtíže ve vztahu s vrstevníky,
 • obtížně zvládají své emoce,
 • vykazují problémové chování,
 • mají doma tíživou životní situaci,
 • jsou ohroženy některým z výše zmíněných jevů,
 • případně mají potíže v některé další oblasti.
Skupina pro žáky z 5. - 7. tříd základních škol, kteří:
 • mají potíže se začleněním do kolektivu vrstevníků,
 • mají potíže ve vztahu se sourozenci,
 • obtížně zvládají vlastní emoce,
 • se vyrovnávají s obtížnou situací v rodině,
 • případně mají potíže v některé další oblasti.
Co může skupina nabídnout?

Dětem ze 2. - 4. tříd:
 • Podporu v obtížných životních situacích.
 • Prostor pro vyjádření radostí a starostí a povídání si o nich.
 • Možnost učit se řešit různé životní situace (například jak si najít kamarády, jak se vymezit provokaci, jak řešit konflikty, jak vhodně vyjádřit své potřeby).
 • Rozvoj schopnosti spolupráce a komunikačních dovedností.
 • Možnost učit se vyznat se ve svých emocích a lépe je zvládat.
 • Bezpečný prostor k poznávání sebe sama.
 • Učení se respektu vůči sobě navzájem a vůči pravidlům.
 • Posílení odolnosti dítěte vůči rizikovému chování.
 • Naplnění dalších specifických potřeb konkrétních dětí.
Žákům 5. - 7. tříd:
 • Podporu v obtížných životních situacích.
 • Prostor pro sdílení prožitků.
 • Rozvoj schopnosti spolupráce.
 • Rozvoj komunikačních dovedností.
 • Bezpečný prostor k poznávání sebe sama.
 • Učení se respektu vůči sobě navzájem a vůči pravidlům.
 • Posílení odolnosti dítěte vůči rizikovému chování.
 • Prostor pro pochopení vlastních emocí.
 • Možnost učit se usměrňovat své vlastní emoce.
 • Naplnění dalších specifických potřeb konkrétních dětí.

Jak celý program probíhá?

- Úvodní konzultace
- 10 setkání skupiny
- Průběžná konzultace
- 10 setkání skupiny
- Závěrečná konzultace

Na úvodní konzultaci se lektoři sejdou s rodiči a dítětem a společně se domluví na zakázce, tj. co by dítě od skupiny chtělo a potřebovalo. Naplňování zakázky je vyhodnocováno na průběžné a závěrečné konzultaci. Setkání probíhají formou interaktivních technik a her s využitím vrstevnického efektu, přičemž skupinová práce je založena především na zážitkových a sebepoznávacích technikách. Po ukončení setkávání opět následuje konzultace s rodiči a dítětem, kde reflektujeme uplynulou spolupráci.

Závazné podmínky účasti ve skupině

MLUV SE MNOU - individuální poradenství

Letáky ke stažení

O co se jedná?

Jedná se o programy zaměřené primárně na děti a dospívající do 26 let, kteří se chovají rizikově. Cílem těchto programů je poskytovat informace k jednotlivým oblastem rizikového chování, zvýšení schopnosti náhledu a poskytnutí prostoru pro nácvik dovedností. které pomohou dětem a dospívajícím rozhodovat o svém chování.

Program má tyto cíle:

 • předcházení vzniku rizikového chování (u ohrožených klientů),
 • zastavení projevů rizikového chování u dětí a mladých lidí,
 • podpora zdravého životního stylu,
 • rozvoj komunikace, schopnosti sebepoznání a sociálních dovedností,
 • schopnosti odolat nátlaku rizikových skupin vrstevníků, vlivu party,
 • zvyšování sebedůvěry a sebejistoty u klientů,
 • podpora pozitivních vztahů v rodinách,
 • podpora odborného poradenství pro pedagogy / rodiče v konkrétních situacích.


Co můžeme v programu klientům nabídnout?

 • Možnost promluvit si o tom, co je trápí.
 • Možnost prozkoumat své prožívání.
 • Nácvik dovedností v modelových situacích.
 • Možnost prodiskutovat řešení problematické situace.
 • A další dle potřeby klienta.

Jak to probíhá?

Forma spolupráce je trojí:

 • jednorázová odborná konzultace,
 • krátkodobá spolupráce,
 • dlouhodobá spolupráce.

Když nás kontaktujete, domluvíme se na první, takzvaně vstupní konzultaci (50 - 90 minut dle potřeby). Ta slouží k seznámení, domluvení podmínek spolupráce, zmapování situace a domluvení cílů naší spolupráce.

Na tuto konzultaci naváže několik domluvených setkání (nejčastěji pět až osm) v délce 50 minut, kde budeme společně pracovat na dosažení vytyčených cílů. Je také možné, že pro řešení problému, se kterým se na nás obrátíte, bude stačit pouze jedna konzultace. Tato varianta je také možná. Cíle a četnost setkání se mohou měnit v souvislosti s aktuálními potřebami daného klienta po vzájemné dohodě.

Je také možné, že Vaše důvody pro vyhledání pomoci budou takové, na které nebudeme stačit. V takovém případě Vám poradíme, na koho se obrátit.

Cíle a četnost setkání se mohou měnit v souvislosti s aktuálními potřebami daného klienta po vzájemné dohodě.  V průběhu programu mohou být klientovi doporučeny kontakty na služby dalších odborných zařízení a předány kontakty na ně.

Pro spolupráci je nutný písemný informovaný souhlas zletilého klienta (v případě nezletilého klienta souhlas zákonného zástupce). 

Cena programu

Vstupní, následné a závěrečná konzultace: 700 Kč / 50 min.
Do vyčerpání kapacity grantu MHMP se částka snižuje na 500 Kč / 50 min.

Máte zájem o bližší informace?

Nezávazně nás  můžete nás kontaktovat telefonicky či emailem.

Kontakty:

Mgr. et Mgr. Klára Vožechová
vedoucí Centra primární prevence
e-mail: klara.vozechova@prevalis.org