O co se jedná?

Jedná se o programy zaměřené primárně na děti a dospívající do 26 let, kteří se chovají rizikově. Cílem těchto programů je poskytovat informace k jednotlivým oblastem rizikového chování, zvýšení schopnosti náhledu a poskytnutí prostoru pro nácvik dovedností. které pomohou dětem a dospívajícím rozhodovat o svém chování.

Program má tyto cíle:

 • předcházení vzniku rizikového chování (u ohrožených klientů),
 • zastavení projevů rizikového chování u dětí a mladých lidí,
 • podpora zdravého životního stylu,
 • rozvoj komunikace, schopnosti sebepoznání a sociálních dovedností,
 • schopnosti odolat nátlaku rizikových skupin vrstevníků, vlivu party,
 • zvyšování sebedůvěry a sebejistoty u klientů,
 • podpora pozitivních vztahů v rodinách,
 • podpora odborného poradenství pro pedagogy / rodiče v konkrétních situacích.


Co můžeme v programu klientům nabídnout?

 • Možnost promluvit si o tom, co je trápí.
 • Možnost prozkoumat své prožívání.
 • Nácvik dovedností v modelových situacích.
 • Možnost prodiskutovat řešení problematické situace.
 • A další dle potřeby klienta.
Jak to probíhá?

Forma spolupráce je trojí:

 • jednorázová odborná konzultace,
 • krátkodobá spolupráce,
 • dlouhodobá spolupráce.

Když nás kontaktujete, domluvíme se na první, takzvaně vstupní konzultaci (50 - 90 minut dle potřeby). Ta slouží k seznámení, domluvení podmínek spolupráce, zmapování situace a domluvení cílů naší spolupráce.

Na tuto konzultaci naváže několik domluvených setkání (nejčastěji pět až osm) v délce 50 minut, kde budeme společně pracovat na dosažení vytyčených cílů. Je také možné, že pro řešení problému, se kterým se na nás obrátíte, bude stačit pouze jedna konzultace. Tato varianta je také možná. Cíle a četnost setkání se mohou měnit v souvislosti s aktuálními potřebami daného klienta po vzájemné dohodě.

Je také možné, že Vaše důvody pro vyhledání pomoci budou takové, na které nebudeme stačit. V takovém případě Vám poradíme, na koho se obrátit.

Cíle a četnost setkání se mohou měnit v souvislosti s aktuálními potřebami daného klienta po vzájemné dohodě.  V průběhu programu mohou být klientovi doporučeny kontakty na služby dalších odborných zařízení a předány kontakty na ně.

Pro spolupráci je nutný písemný informovaný souhlas zletilého klienta (v případě nezletilého klienta souhlas zákonného zástupce). 

Cena programu

Vstupní, následné a závěrečná konzultace: 700 Kč / 50 min.
Do vyčerpání kapacity grantu MHMP se částka snižuje na 500 Kč / 50 min.

Máte zájem o bližší informace?

Nezávazně nás  můžete nás kontaktovat telefonicky či emailem:

Mgr. et Mgr. Klára Vožechová
vedoucí  Centra primární prevence
e-mail: klara.vozechova@prevalis.org

Realizaci projektů indikované prevence podporuje: