Základní údaje o organizaci

Občanské sdružení PREVALIS vzniklo 29. 9. 2010. Od 1. 1. 2014 je spolkem a oficiální název je Prevalis, z. s.
(Dnem 1. ledna 2014 je účinný zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Tato změna se dotýká všech občanských sdružení, které se od 1. 1. 2014 považují za spolky § 3045 odst. 1 NOZ, a organizačních jednotek občanských sdružení, které se považují za pobočné spolky - § 3045 odst. 2 NOZ).

V Prevalisu

  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevenceve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konference DNY PREVENCE a Šance pro zdraví;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Víkendy/Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.


Prevalis, z. s. není založen za účelem zisku. Hlavním posláním spolku je veřejně prospěšná činnost, zejména úsilí o podporu inovativních přístupů ve vzdělávání, úsilí o propagaci vědy a vědeckých poznatků, úsilí o rozvoj komunitního vzdělávání, úsilí o podporu zdraví, úsilí o primární a sekundární prevenci rizikových jevů, úsilí o provázení osob ohrožených závislostmi a dalšími sociálně patologickými jevy jejich obtížným životním obdobím. Dále je posláním spolku úsilí o vzdělávání v oblasti inovativních přístupů ve vzdělávání, vědy, komunitního vzdělávání, v oblasti volnočasových aktivit, v oblasti výchovy ke zdraví, první pomoci, podpory pohybových a sportovních aktivit, ochrany člověka za mimořádných událostí a v oblasti prevence rizikového chování u členů a sympatizantů spolku.